Siirry pääsisältöön

Säännöt

Tuusniemen kylät ry:n säännöt 28.10.2013 / Korj. 13.1.2014
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuusniemen kylät ry ja sen kotipaikka on Tuusniemi.


2. Tarkoitus ja toimintamuoto

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Tuusniemen kylien asukkaiden yhteistyötä, lähidemokratiaa, yrittäjyyttä, vaalia kylien kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä sekä asukkaiden viihtyvyyttä.

Tuusniemen kylät ry voi mahdollisessa kuntaliitoksessa ja lähidemokratian toteutusmallissa toimia Tuusniemen alueellisena toimielimenä tai osana sitä tai se voi ehdottaa jäseniä kyseiseen toimielimeen/aluelautakuntaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • osallistuu yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kyliä koskeviin suunnitteluihin, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 • toimii kylien edunvalvojana
 • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja retkiä
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • järjestää kylien yhteisiä tilaisuuksia
 • toimii yhteistyössä kunnan/kaupungin kanssa
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten, kuntien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole kerätä voittoa.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, kylätoimikunta, kyläyhdistys tai muu oikeuskelpoinen järjestö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja/tai vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 - 10 muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaiselta Tuusniemen jäsenkylältä.

Yhdistyksen hallitukseen pyritään valitsemaan yksi kunnan nimeämä jäsen ja varajäsen, ellei vuosikokous toisin päätä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Henkilö voidaan valita maksimissaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen helmi-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko paikallislehteen laitettavalla ilmoituksella, kunnan nettisivuilla tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa ja muille jäsenille postitetuilla kirjeillä.


11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma
8. vahvistetaan tulo- ja menoarvio
9. päätetään liittymis- ja/tai jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
10. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
12. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
13. päätetään puheenjohtajien, sihteerin, rahastonhoitajan sekä toiminnantarkastajien palkkioista
14. valitaan viralliset edustajat tarvittaviin edustustehtäviin
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii valmistella kyseisen asian ja että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


13. Muu toiminta

Edellä kuvattujen sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.


Säännöt hyväksytty 28.10.2013 pidetyssä Tuusniemen kylät ry:n perustamiskokouksessa.
Säännöt on muutettu Patentti- ja rekisterihallituksen esityksen mukaisesti 14.1.2014.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

10- vuotis risteily 1.9.2023

 Risteilylle osallistui 30 kyläläistä ympäri Tuusniemeä kaikilta kyliltä. Kunnan puolelta reissulle osallistuivat kunnanjohtaja Timo Kiviluoma ja vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläinen Risteilylle osallistujat turvallisesti satamassa Osallistujia 1.9. risteilyllä Soittajat ja laulajat 1.9 risteilyllä Osallistujia 1.9. risteilyllä

Kalakukko ry:n huomionosoitus Tuusniemen Kylät ry:lle

 Duus- yhteisöelokuva palkittiin 17.11.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Huomionosoituksen luovuttajat vasemmalta: Jaana Paananen (tj/Kalakukko ry) ja Jorma Holopainen (pj/Kalakukko ry).  Huomionosoituksen vastaanottajat: Pj. Hannu Hyvärinen, vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläinen, Birgitta Kinnunen (sihteeri v2020) ja rahastonhoitaja Marja-Leena Koistinen. Pöydän ääressä sihteeri Pirjo Parviainen.  

Vuosikokoustiedote

Vuosikokous pidettiin ke 8.3.2023 kunnan virastotalolla. Kiitos mukanaolosta. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Rahunen. Viime vuodet puheenjohtajuutta hoitanut Hannu Hyvärinen siirtyi rivijäseneksi hallitukseen Juurikkamäen edustajana. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimintasuunnitelma ja budjetti v. 2023 hyväksyttiin myös.